Kategorie: Aktuality

Krátká informace o školní zralosti dítěte

Krátká informace o školní zralosti dítěte

Školní zralost

Každý rok si rodiče některých předškoláků dávají otázku, jestli je jejich dítě zralé pro vstup do ZŠ, zda zvládne výuku, čtení, psaní, počítání. Někdy je tomu ale právě naopak. Rodiče si vůbec nepřipouští, že by jejich dítě výuku nezvládlo.

Pojem školní zralost zahrnuje několik rovin-fyzickou, psychickou a sociální.

Fyzickou, tělesnou zralost a zdravotní stav posuzuje většinou lékař. Dítě by mělo odpovídat růstem, fyzickými dispozicemi nárokům na věk 6 let. To, které je často nemocné, bývá oslabené a vyčerpané, proto odložením školní docházky může nabrat síly a posílit obranyschopnosti organismu.

Psychická zralost zahrnuje rozumovou vyspělost, poznávací funkce, vztahy mezi pojmy, analyticko-syntetické činnosti, výslovnost, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, vyspělost v kresbě. Dítě by mělo zvládat impulsivnost v chování, soustředit se na činnost, podřídit se autoritě apod.

Sociální zralost vidíme na dítěti, které již zvládá trávit delší čas mimo rodinu, unést oddálení svých přání, popřípadě neúspěch. Dítě by se mělo umět samostatně oblékat, jíst příborem, mít základy sebeobsluhy, přehled o svých věcech.

Pro dítě v předškolním věku je nejdůležitější činností hra. Zprostředkovává poznávání světa, učí je pravidlům, spolupráci, respektování ostatních dětí i dospělých. Přináší radost z úspěchu, ale učí je i unést neúspěch, prohrávat. Sblíží děti i dospělé, obohacuje o zážitky. Hry volíme přiměřeně věku a schopnostem. Je nutné pamatovat na to, že dítě

vychováváme vlastním příkladem, jak se při hře chováme. Při neúspěchu se vždy snažíme vyjádřit dětem podporu a důvěru v jeho schopnosti, pomůžeme mu částečně s řešením, pokud si to situace vyžaduje. Při cvičeních a hrách dbáme na rozvoj smyslového vnímání, např. zrakové, prostorové a pravolevá orientace, nebo sluchové vnímání – rozlišování různých zvuků, poslech hudby apod., tříbení paměti a pozornosti, rozvíjení řeči, myšlení a matematických představ, koordinace jemné a hrubé motoriky, pracovní tempo, logická paměť.

Důležitým faktorem, na který je třeba brát zřetel je věk dítěte, protože děti narozené v letních měsících jsou trochu v nevýhodě proti dětem narozeným v lednu atd. nebo dětem s přirozeným odkladem narozených na podzim minulého roku. Neuváženým přístupem k této záležitosti bychom mohli způsobit dítěti velké problémy. Neví-li si rodič rady, může se vždy obrátit na pomoc odborníka v pedagogicko-psychologické poradně, poradit se s učitelkou dítěte v MŠ, zeptat se na názor. Učitelka většinou sama osloví rodiče a na toto téma s nimi situaci citlivě prohovoří.