Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ 2021- 2022 - informace pro rodiče

Zápis do MŠ 2021- 2022  - informace pro rodiče

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,
na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v návaznosti na mimořádná opatření vlády budou zápisy organizovány tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, a to následovně:

zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke stažení na webových stránkách mateřských škol nebo v boxu u vchodu do mateřské školy) a vyplněnou a podepsanou ji doručí příslušné mateřské
škole. 

Doručení bude možné následujícími způsoby (pouze ve stanovené období pro přijímací řízení, tj. od 3. do 10. května 2021):

1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem (každá škola má svou datovou schránku – viz webové stránky školy),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail bez podpisu musí být do 5 dnů podepsán v MŠ),
3. poštou,
4. do schránky na poštu u vchodu do školy – v zalepené obálce.


V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze v krajním případě telefonicky kontaktovat školu, kde s vámi bude domluven termín předání přihlášky. Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je potřeba doručit od 3. do 10. května 2021.
Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 10. května od 9 do 17 hodin a 11. května od 9 do 11 hodin.

K vyplněné přihlášce je nutné doložit:
1. kopii rodného listu dítěte,
2. potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, popřípadě potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu, na který bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány a v případě nedostatků budou rodiče kontaktováni na uvedeném telefonním čísle.

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy. V případě, že podáváte přihlášku na více mateřských škol, uveďte, prosím, kterou mateřskou
školu upřednostňujete.