Platby

VÁŽENÍ RODIČE, 

tímto bychom Vás chtěli informovat: 

1) o změně výše úplaty za vzdělání od 1.9.2022 na 509 Kč / měsíc

Směrnice je k dispozici ke stažení v záložce " Dokumenty ke stažení " 

2) o změně výše úplaty za stravné od 1.9.2022 

Směrnice je k dispozici ke stažení v záložce " Dokumenty ke stažení " 

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 3-6 LETÉ ČINÍ 52,- KČ

Cena přesnídávky

12,- Kč

Cena oběda

25,- Kč

Cena odpolední svačiny

12,- Kč

Pitný režim 1

3,- Kč

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 7 LETÉ ČINÍ 56,- KČ

Cena přesnídávky

13,- Kč

Cena oběda

27,- Kč

Cena odpolední svačiny

13,- Kč

Pitný režim 1

3,- Kč


 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vzhledem ke změně ve vyhlášce 107/2005 příloha č.2 a rostoucím cenám potravin, Vás tímto informujeme, že od 1.10.2021 bude zvýšena cena stravného pro děti v naší Mateřské škole. Prosíme ty, které mají nastaven limit pro inkasní platby, překontrolujte, případně navyšte. 
 
Stravné od 1.10.2021

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 3-6 LETÉ ČINÍ 43,- KČ

Cena přesnídávky

10,- Kč

Cena oběda

23,- Kč

Cena odpolední svačiny

9,- Kč

Pitný režim 1

1,- Kč

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 7 LETÉ ČINÍ 44,- KČ

Cena přesnídávky

10,- Kč

Cena oběda

24,- Kč

Cena odpolední svačiny

9,- Kč

Pitný režim 1

1,- Kč


SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na základě vyhlášky č.14 / 2005 Sb., ze dne 29.12. 2014 o předškolním vzdělávání, je povinností ředitelky mateřské školy oznámit rodičům přerušení provozu nejméně 2 měsíce předem (§ 3, odst.1, 2).


Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce MŠ nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.
Měsíc červenec 2021: provoz zajišťuje MŠ Strojařů 846, Chrudim 4
Měsíc srpen 2021: provoz zajišťuje MŠ Sv.Čecha 345, Chrudim 3


Platbu za stravování zákonní zástupci uskuteční v MŠ, kde se dítě stravuje, úplatu za vzdělávání uskuteční ve své MŠ – vše je třeba zaplatit ve vyhlášených termínech.
Úplatu za vzdělávání zákonní zástupci o prázdninách nehradí pouze v měsíci uzavírky MŠ, pokud dítě nenavštěvuje náhradní mateřskou školu.


vz. ředitelka Bc. Ivana Benešová


Vážení rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ,

s ukončením docházky Vašeho dítěte k 31. 8. 2021 bude provedeno dorovnání přeplatků a nedoplatků stravného.

Těm, kteří budou chodit v prázdninových měsících, dorovnáme přeplatky a nedoplatky v září 2021. 

Jestliže má Váš předškolák v naší MŠ mladšího sourozence, zůstatek konta staršího bude převeden na konto mladšího.


Platíte-li stravné:

inkasem z účtu – převedeme Vám přeplatek na Váš účet 

převodem         – dostavte se do kanceláře  vedoucí školní jídelny pí. Chmelíkové před ukončením docházky – bude dorovnáno v hotovosti. 

 

 


 

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením mateřské školy od 1. 3. 2021 snižujeme částku úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen na 0,-- Kč.

Informace k platbě stravného

Převážná většina řádně platících rodičů má na kontě stravného přeplatky za březen. Přeplatky převedeme do následujícího období.

Přejeme všem pevné zdraví


Vážení rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ,

s ukončením docházky Vašeho dítěte k 31. 8. 2019 bude provedeno dorovnání přeplatků a nedoplatků stravného.

Těm, kteří budou chodit v prázdninových měsících, dorovnáme přeplatky a nedoplatky v září 2019. 

Jestliže má Váš předškolák v naší MŠ mladšího sourozence, zůstatek konta staršího bude převeden na konto mladšího.

Platíte-li stravné:

inkasem z účtu – převedeme Vám přeplatek na Váš účet 

převodem         – dostavte se do kanceláře  vedoucí školní jídelny pí Šustrové před ukončením docházky – bude dorovnáno v hotovosti. 


 

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CENY ZA STRAVOVÁNÍ

Od 1. 5. 2019 vzhledem k navyšování cen potravin dochází v naší škole ke zvýšení ceny za stravování z 35,-- Kč na 39,-- a 40,-- Kč a zařazení dětí podle věkové skupiny strávníků podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha 2 v platném znění takto:

Strávníci do 6 let

Strávníci 7-10 let

Přesnídávka

8,--

8,--

Oběd

23,--

24,--

Svačina

8,--

8,--

Celkem

39,--

40,--

 


 

 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2019/2020.

Dodatek č. 3 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2019-2020  bude 550,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. 


 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2018/2019

Dodatek č. 2 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2018-2019 bude 600,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. 


ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Lucie Chmelíková - vedoucí školní jídelny
Pokladní hodiny:   středa 14:30 - 16:00 hodin
                           pátek 7:00 - 8:00 hodin
e-mail: jidelna.ms.chrudim@seznam.cz
Dotazy ohledně plateb školného a stravného (neprošlé platby, přeplatky i nedoplatky). Kancelář je v prvním patře na konci chodby.  

JAK SE PLATÍ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ?

 • při zápisu do MŠ se rodiče v Přihlášce ke stravování vyjádří o způsobu platby a obdrží podrobné informace o platbách
 • úhrada stravného a úplaty za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou - inkasem z účtu nebo převodem na účet
 • úplata za vzdělávání a stravné se platí zálohově vždy k 15. dni v měsíci - např. 15. srpna na měsíc září – a to již i nově přijaté děti (které začnou chodit od září)
 • nespotřebované stravné se odečítá v platbě na následující měsíc
 • aktuální úplata za vzdělávání  je 550,-- Kč/měsíc
 • aktuální stravné  je 39,-- Kč/den (strávníci do 6 let), děti s odloženou školní docházkou (ve věku 7 - 10 let ) ve výši 40,-- Kč/den, tj. ranní svačina 8,-- Kč, oběd 23,--/24,-- Kč, odpolední svačina 8,-- Kč
 • odhlašování díte z docházky je možné do 7:55 hodin telefonicky na třídu
 • úplatu za vzdělávání neplatí dítě jeden rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě rodičů, kteří pobírají sociální příspěvek (na základě předloženého potvrzení o přiznání příspěvku - pro rodiče, kteří pečují o dítě ZTP)
 • v případě neprovedení inkasi platby budou zákonní zástupci vyzvání k doplacení dlužné částky na účet MŠ
 • pro platby převodem a inkasem využíváme běžný účet MŠ 115-2275190287/0100, VS = evidenční číslo dítěte, popřípadě uvedete jméno dítěte ve zprávě pro příjemce
 • hotovostní platby přijímáme ve výjimečných případech
 • založíte si ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 115-2275190287/0100 bez VS, SS, KS, doporučujeme nastavení limitu nejméně 1.500,-- Kč
 • přeplatky při ukončení školní docházky budou řešeny vždy v září a zůstatek bude zákonným zástupcům poukázán a jejich účet
 • nedoplatky budou oznámeny telefonicky nebo mailem

Upozorňujeme rodiče, že školné je vypočítáno plošně na 11 měsíců. Dvanáctý měsíc se neplatí z důvodu uzavření školy na jeden letní měsíc. Školné za druhý letní měsíc musí zaplatit zákonní zástupci všech dětí, tedy i těch, kteří otevření školky v tomto letním měsíci nevyužili. Školní rok trvá do 31.8. a není tedy možné letní měsíc nehradit, i když dítě ukončí docházku z Vašeho pohledu k 30.6. Docházku dítěte do MŠ, které odchází do ZŠ, není potřeba písemně ukončovat. 

Osvobození od úplaty za vzdělávání

Osvobozena od úplaty za předškolní vzdělávání může být fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Osvobozen může být rodič pečující o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě dle § 22 odst. 1, písm. a), c).
 
Osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálního příplatku dle § 20 - 22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se ruší s účinností od 1.1. 2011 z důvodu zrušení sociálního příplatku.

Snížení úplaty za vzdělávání

Zákonnému zástupci dítěte, na které je pobírán příspěvek při péči o osobu blízkou, lze základní částku snížit poměrně na dvě třetiny základní částky. Formuláře žádostí jsou k dispozici ve třídě, a to na požádání zákonného zástupce.