Platby

 

Vážení rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ,

s ukončením docházky Vašeho dítěte k 31. 8. 2021 bude provedeno dorovnání přeplatků a nedoplatků stravného.

Těm, kteří budou chodit v prázdninových měsících, dorovnáme přeplatky a nedoplatky v září 2021. 

Jestliže má Váš předškolák v naší MŠ mladšího sourozence, zůstatek konta staršího bude převeden na konto mladšího.


Platíte-li stravné:

inkasem z účtu – převedeme Vám přeplatek na Váš účet 

převodem         – dostavte se do kanceláře  vedoucí školní jídelny pí. Chmelíkové před ukončením docházky – bude dorovnáno v hotovosti. 

 

 


 

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením mateřské školy od 1. 3. 2021 snižujeme částku úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen na 0,-- Kč.

Informace k platbě stravného

Převážná většina řádně platících rodičů má na kontě stravného přeplatky za březen. Přeplatky převedeme do následujícího období.

Přejeme všem pevné zdraví


Vážení rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ,

s ukončením docházky Vašeho dítěte k 31. 8. 2019 bude provedeno dorovnání přeplatků a nedoplatků stravného.

Těm, kteří budou chodit v prázdninových měsících, dorovnáme přeplatky a nedoplatky v září 2019. 

Jestliže má Váš předškolák v naší MŠ mladšího sourozence, zůstatek konta staršího bude převeden na konto mladšího.

Platíte-li stravné:

inkasem z účtu – převedeme Vám přeplatek na Váš účet 

převodem         – dostavte se do kanceláře  vedoucí školní jídelny pí Šustrové před ukončením docházky – bude dorovnáno v hotovosti. 


 

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CENY ZA STRAVOVÁNÍ

Od 1. 5. 2019 vzhledem k navyšování cen potravin dochází v naší škole ke zvýšení ceny za stravování z 35,-- Kč na 39,-- a 40,-- Kč a zařazení dětí podle věkové skupiny strávníků podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha 2 v platném znění takto:

Strávníci do 6 let

Strávníci 7-10 let

Přesnídávka

8,--

8,--

Oběd

23,--

24,--

Svačina

8,--

8,--

Celkem

39,--

40,--

 


 

 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2019/2020.

Dodatek č. 3 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2019-2020  bude 550,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. 


 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2018/2019

Dodatek č. 2 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2018-2019 bude 600,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. 


ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Lucie Chmelíková - vedoucí školní jídelny
Pokladní hodiny:   středa 14:30 - 16:00 hodin
                           pátek 7:00 - 8:00 hodin
e-mail: jidelna.ms.chrudim@seznam.cz
Dotazy ohledně plateb školného a stravného (neprošlé platby, přeplatky i nedoplatky). Kancelář je v prvním patře na konci chodby.  

JAK SE PLATÍ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ?

 • při zápisu do MŠ se rodiče v Přihlášce ke stravování vyjádří o způsobu platby a obdrží podrobné informace o platbách
 • úhrada stravného a úplaty za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou - inkasem z účtu nebo převodem na účet
 • úplata za vzdělávání a stravné se platí zálohově vždy k 15. dni v měsíci - např. 15. srpna na měsíc září – a to již i nově přijaté děti (které začnou chodit od září)
 • nespotřebované stravné se odečítá v platbě na následující měsíc
 • aktuální úplata za vzdělávání  je 550,-- Kč/měsíc
 • aktuální stravné  je 39,-- Kč/den (strávníci do 6 let), děti s odloženou školní docházkou (ve věku 7 - 10 let ) ve výši 40,-- Kč/den, tj. ranní svačina 8,-- Kč, oběd 23,--/24,-- Kč, odpolední svačina 8,-- Kč
 • odhlašování díte z docházky je možné do 7:55 hodin telefonicky na třídu
 • úplatu za vzdělávání neplatí dítě jeden rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě rodičů, kteří pobírají sociální příspěvek (na základě předloženého potvrzení o přiznání příspěvku - pro rodiče, kteří pečují o dítě ZTP)
 • v případě neprovedení inkasi platby budou zákonní zástupci vyzvání k doplacení dlužné částky na účet MŠ
 • pro platby převodem a inkasem využíváme běžný účet MŠ 115-2275190287/0100, VS = evidenční číslo dítěte, popřípadě uvedete jméno dítěte ve zprávě pro příjemce
 • hotovostní platby přijímáme ve výjimečných případech
 • založíte si ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 115-2275190287/0100 bez VS, SS, KS, doporučujeme nastavení limitu nejméně 1.500,-- Kč
 • přeplatky při ukončení školní docházky budou řešeny vždy v září a zůstatek bude zákonným zástupcům poukázán a jejich účet
 • nedoplatky budou oznámeny telefonicky nebo mailem

Upozorňujeme rodiče, že školné je vypočítáno plošně na 11 měsíců. Dvanáctý měsíc se neplatí z důvodu uzavření školy na jeden letní měsíc. Školné za druhý letní měsíc musí zaplatit zákonní zástupci všech dětí, tedy i těch, kteří otevření školky v tomto letním měsíci nevyužili. Školní rok trvá do 31.8. a není tedy možné letní měsíc nehradit, i když dítě ukončí docházku z Vašeho pohledu k 30.6. Docházku dítěte do MŠ, které odchází do ZŠ, není potřeba písemně ukončovat. 

Osvobození od úplaty za vzdělávání

Osvobozena od úplaty za předškolní vzdělávání může být fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Osvobozen může být rodič pečující o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě dle § 22 odst. 1, písm. a), c).
 
Osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálního příplatku dle § 20 - 22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se ruší s účinností od 1.1. 2011 z důvodu zrušení sociálního příplatku.

Snížení úplaty za vzdělávání

Zákonnému zástupci dítěte, na které je pobírán příspěvek při péči o osobu blízkou, lze základní částku snížit poměrně na dvě třetiny základní částky. Formuláře žádostí jsou k dispozici ve třídě, a to na požádání zákonného zástupce.