Nejčastější dotazy

Kde najdu informace ke zřízení mateřské školy?

Informace jsou přístupné na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Bezplatný je poslední ročník mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. V posledním ročníku se vzdělávají děti, které dovrší v daném školním roce věku šesti let, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče dětí, kterým byl potvrzen odklad školní docházky pak platí školné v daném školním roce.

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zák. 561/2004 Sb.?  Respektive, zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku. např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu.

 

V případě, že zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte od následujícího školního roku před termínem řádného zápisu, nemusí ředitel školy žádost přijmout. Pokud požádá o přijetí až po termínu zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.

 

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání a další otázky...

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalším kritériem může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod.

 

Právo na předškolní vzdělávání mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě, že je nelze z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří let, je možné přijmout i dítě mladší, ale pro děti 0-3 roky jsou zřizovány jesle. Mateřské školy i jesle zřizují obce, které mají ze zákona pečovat o potřeby svých občanů.

K zápisu můžete jít i s dítětem mladším tří let, ovšem záleží na kritériích a na počtu žádostí, zda žádosti bude či nebude vyhověno.

 

Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých, tedy i dvoudenních školních prázdninách? (Navíc bez předchozího upozornění - max. týden před, či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.)

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška jednak upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitelka mateřské školy, nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti.

Provoz mateřské školy nelze přerušit kdykoli. Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

 

Je samozřejmě možné, aby MŠ zjišťovala počet dětí, které např. v době vánočních nebo jarních prázdnin budou docházet. Podle toho pak může ředitelka upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod.  Toto přerušení provozu se nevyhlašuje dva měsíce předem.

 

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Jak je to s placením úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že dítě je přijato k plnění povinné školní docházky tzv. o rok dříve?

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Podle § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., se ve třetím (tedy posledním ročníku MŠ) vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Dítě, které v daném školním roce dovrší věku pěti let, se vzdělává ve druhém ročníku a bezplatné vzdělávání se ho proto netýká. To, zda rodiče využijí možnosti, aby nastoupilo do základní školy tzv. o rok dříve, není rozhodující.