Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2023 do 31.8.2026

Název programu: "Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ (Robert Fulghum)

Podnázev programu: "POZNÁNÍ"

Naše mateřská škola od ledna 2023 začala využívat vzdělávacího programu „Začít spolu“ a pedagogický personál se zúčastnil dlouhodobých akreditovaných kurzů. Vzhledem k tomu, že raný věk dítěte je pro formování osobnosti člověka ten nejdůležitější, je více než podstatné u dítěte rozvíjet demokratické myšlení. Cílem učitelů v programu je tedy nabízet dětem takové aktivity, které jim pomohou naplno využít jejich potenciál.  Děti v programu Začít spolu svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy, které jim poskytuje pocit bezpečí. U dětí podporujeme přirozené učení a kreativitu, výběr aktivit a center.

Program Začít spolu na rozdíl od klasické školy orientován na dítě, nikoliv
na učivo, na výkon a porovnávání dětí. Na místo frontální výuky aktivitu přebírá dítě – je zde velká podpora individualizace. Chyba pro nás není selháním naopak součást procesu učení.

Tento vzdělávací program stojí na následujících principech:

·         Společné vzdělávání pro všechny

·         Rodiče a komunita jsou vítanými partnery

·         Aktivní zapojení dítěte

·         Učení v souvislostech

Naše třídy, které jsou součástí programu Začít Spolu, poznáte tak, že jsou prostorově uspořádány do center aktivit, které jsou pro děti učebním, podnětným prostředím. Děti v centrech pracují v malých skupinách a mají možnost se učit od sebe navzájem. Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

Děti společně s učiteli se podílí na tvorbě pravidel, která jsou jednoduchá. Podstatné je pro nás také zapojení rodiny, proto často navazujeme s rodiči spolupráci – zveme je do výuky, navštěvujeme je v zaměstnání apod.

Vzhledem k tomu, že respektujeme individuální potřeby dětí zařazujeme průběžnou svačinu, kdy mají děti možnost v určeném časovém úseku dojít si na svačinu dle jejich potřeby. Program Začít spolu je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání orientován na dítě.

 

Hlavní záměry:

·         důraz na individuální přístup ke každému dítěti,

·         vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti,

·         rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, Center aktivit a pozorování,

·         důraz na účast rodiny.

Cíle programu Začít spolu naplňují v plném rozsahu cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

·         být adaptabilní na změny, učit se je aktivně přijímat a vyrovnávat se s nimi,

·         učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je,

·         umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost,

·         myslet kreativně, využívat představivost a fantazii,

·         projevovat iniciativu a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí,

·         vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.

Zároveň škola poporuje u dětí důraz na sportovní aktivity a pobyt venku, komplexní ozdravný program (solná jeskyně, perličkové koupele s aromaterapií) a pravidelné jazykové vzdělávání (seznamování se s anglickým jazykem).

Podrobný vzdělávací program ZDE.