Platby

Vážení rodiče, 

tímto bychom Vás chtěli informovat o změně ve Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1: Výše úplaty pro školní rok 2023-2024 bude 600,-/ měsícÚplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat o letních prázdninách i spárovanou školku, úplata za vzdělání se platí i v tomto 12. měsíci a to v naší školce.

__________________________________________________________________________________________________________________

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 3-6 LETÉ ČINÍ                               52,- KČ

Cena přesnídávky                                           12,- Kč

Cena oběda                                                       25,- Kč

Cena odpolední svačiny                                12,- Kč

Pitný režim                                                         3,- Kč

 

STRAVNÉ NA CELÝ DEN PRO DĚTI 7 LETÉ ČINÍ                                     56,- KČ

Cena přesnídávky                                           13,- Kč

Cena oběda                                                       27,- Kč

Cena odpolední svačiny                                13,- Kč

Pitný režim                                                         3,- Kč

 

Vážení rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ,

s ukončením docházky Vašeho dítěte k 31. 8.  bude provedeno dorovnání přeplatků a nedoplatků stravného v září.

 

Platíte-li stravné:

inkasem z účtu – převedeme Vám přeplatek na Váš účet,

převodem – dostavte se po telefonické nebo mailové domluvě do kanceláře vedoucí školní jídelny pí. Chmelíkové před ukončením docházky – bude dorovnáno v hotovosti.

 

 

 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2023/2024.

Dodatek č. 4 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2023-2024 bude 600,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce. V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat o letních prázdninách i spárovanou školku, úplata za vzdělání se platí i v tomto měsíci a to v naší školce.   


ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Lucie Chmelíková – vedoucí školní jídelny

Pokladní hodiny: středa 8:00 - 16:00 hodin

                         

e-mail: jidelna.ms.chrudim@seznam.cz

tel.: +420 605 327 682

 

Dotazy ohledně plateb školného a stravného (neprošlé platby, přeplatky i nedoplatky). Kancelář je ve druhém patře.  


JAK SE PLATÍ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ?

·         při zápisu do MŠ se rodiče v Přihlášce ke stravování vyjádří o způsobu platby a obdrží podrobné informace o platbách

·         úhrada stravného a úplaty za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou – inkasem z účtu nebo převodem na účet

·         úplata za vzdělávání a stravné se platí zálohově vždy k 15. dni v měsíci - např. 15. srpna na měsíc září–a to již i nově přijaté děti (které začnou chodit od září)

·         nespotřebované stravné se odečítá v platbě na následující měsíc

·         aktuální úplata za vzdělávání je 600,-- Kč/měsíc

·         aktuální stravné je 52,-- Kč/den (strávníci do 6 let), děti s odloženou školní docházkou (ve věku 7–10 let) ve výši 56,-- Kč/den,

·         odhlašování dítě z docházky je možné do 7:15 hodin telefonicky na třídu

·         úplatu za vzdělávání neplatí dítě jeden rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě rodičů, kteří pobírají sociální příspěvek (na základě předloženého potvrzení o přiznání příspěvku – pro rodiče, kteří pečují o dítě ZTP)

·         v případě neprovedení inkasy platby budou zákonní zástupci vyzvání k doplacení dlužné částky na účet MŠ

·         pro platby převodem a inkasem využíváme běžný účet MŠ 115-2275190287/0100, VS = evidenční číslo dítěte, to obdržíte přidělené od vedoucí školní jídelny

·         hotovostní platby přijímáme ve výjimečných případech

·         založíte si ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 115-2275190287/0100  , doporučujeme nastavení limitu nejméně 1.800, -- Kč

·         přeplatky při ukončení školní docházky budou řešeny vždy v září a zůstatek bude zákonným zástupcům poukázán a jejich účet

·         nedoplatky budou oznámeny telefonicky nebo mailem

Upozorňujeme rodiče, že školné je vypočítáno plošně na 11 měsíců. Školné za jeden letní měsíc musí zaplatit zákonní zástupci všech dětí, tedy i těch, kteří otevření školky v tomto letním měsíci nevyužili. Školní rok trvá do 31.8. a není tedy možné letní měsíc nehradit, i když dítě ukončí docházku z Vašeho pohledu k 30.6. Docházku dítěte do MŠ, které odchází do ZŠ, není potřeba písemně ukončovat. Dvanáctý měsíc se platí pouze v případě, že Vaše dítě bude navštěvovat o letních prázdninách i spárovanou školku (v naší školce proběhne platba).

Osvobození od úplaty za vzdělávání

Osvobozena od úplaty za předškolní vzdělávání může být fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Osvobozen může být rodič pečující o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě dle § 22 odst. 1, písm. a), c).
 

Snížení úplaty za vzdělávání

Zákonnému zástupci dítěte, na které je pobírán příspěvek při péči o osobu blízkou, lze základní částku snížit poměrně na dvě třetiny základní částky. Formuláře žádostí jsou k dispozici ve třídě, a to na požádání zákonného zástupce.