Projekt EU

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace 84.000,- na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

 

Projekt (název, registrační číslo):

Název: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000365

VÝŠE PODPORY – 635,898,-

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

- Personální podpora – školní asistent

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělání MŠ

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Principy:

Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání). Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.

 

 

Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Projektový záměr ZDE.

 

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace 84.000,- na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE ZDE